พุทธธรรม Buddhadhamma.com

พุทธธรรม ฉบับเดิม
http://www.sau.ac.th/buddhadhamma/buddhadhamma_original_edition.pdf
พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
http://www.sau.ac.th/buddhadhamma/buddhadhamma_extended_edition.pdf

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ผ่าน App Store
https://itunes.apple.com/BR/app/id847633962

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ผ่าน Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.sau.buddhadham

พุทธธรรม เสียงอ่าน
http://www.sau.ac.th/buddhadhamma/mp3
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เสียงอ่านโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล