ประชาสัมพันธ์แจกหนังสือ "พุทธธรรม" ฟรี

เนื่องด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ได้จัดพิมพ์หนังสือ "พุทธธรรม (ฉบับเดิม)"
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ซึ่งมีการพิมพ์ส่วนภาพรวมสรุปเนื้อหาเพิ่มเข้ามาในหนังสือเล่มนี้ พูดถึงแนวคิดของพุทธศาสนาที่แท้จริงและรวบรวมประมวลหลักธรรมต่างๆไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะทั้งในรายละเอียดและภาพรวม หนังสือเล่มนี้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นอย่างปราณีต เป็นปกหนังแข็ง พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี ท่านที่สนใจสามารถขอรับหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีรับหนังสือ

(ใช้ซองจดหมาย 2 ซอง)
1. ซองที่ท่านส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัย
2. ซองที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือกลับไปให้
โดยให้ใช้ซองเปล่า "แบบกันกระแทก"
ขนาด C4 (249 x 324 มม.)
พร้อมปิดแสตมป์ 40 บาท
จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
***1 ชื่อ/ 1 ท่าน / 1 เล่ม***

ส่งมาที่

งานสารบรรณ สำนักอธิการบดี
(หนังสือพุทธธรรม)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 081-938-3598

หมายเหตุ

-เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับซองเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ต่อไป
-กรณีหนังสือหมด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งซองเปล่าคืน
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-938-3598