หนังสือพุทธธรรม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ประมวลหลักพุทธธรรมหรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มแจ้งกระจ่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและใฝ่รู้ในพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งหมด


พุทธธรรม ฉบับเดิม (PDF)
buddhadhamma.com/buddhadhamma_original_edition.pdf

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (PDF)
buddhadhamma.com/buddhadhamma_extended_edition.pdf

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (App Store)
itunes.apple.com/BR/app/id847633962

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (Google Play)
play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.sau.buddhadham

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (Audiobook)
youtube.com/playlist?list=PLpPVg6BY5of3tbl-RRXCb-A3UGBQmuZ1P